Je kunt solliciteren tot en met 01-03-2020

Raadsadviseur / Commissiegriffier gemeente Zoetermeer

 • Diploma: Bachelor - HBO
 • 36 uur per week
 • Schaal: 11
 • Salaris (max) €5067,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Werk jij graag als raadsadviseur / commissiegriffier en daarmee spin in het web in het hart van de democratie van Zoetermeer?

In het verlengde van de eindverantwoordelijkheid van de raadsgriffier zal de raadsadviseur taken uitoefenen in het kader van de Gemeentewet, waarin het bijstaan van de gemeenteraad en commissies bij de uitoefening van zijn taak, centraal staat. De centralere rol die het presidium speelt in de agendering en planning van de politieke besluitvorming vereist een stevige advisering door de griffie. Van onze toekomstige raadsadviseur verwachten we een proactieve opstelling in dit proces naar verdere kwaliteitsverbetering.

Kerntaken van de raadsadviseur

 • Adviseert en ondersteunt (proactief) de commissievoorzitter en commissieleden van diverse commissies, waaronder primair de commissie Samenleving, door bijvoorbeeld annotaties te maken. Kent daarbij de (context van) de geagendeerde dossiers, maakt behandeladviezen voor het presidium o.b.v. kwaliteit en besluitrijpheid van stukken, bewaakt voortgang en denkt mee over vernieuwende ideeën voor de wijze van vergaderen
 • Adviseert en ondersteunt (proactief) de commissievoorzitter en commissieleden van de Auditcommissie door bijvoorbeeld te zorgen voor de correcte voorbereiding/afhandeling van commissievergaderingen en contactpersoon te zijn voor de accountant. Kent daarbij de (context van) de geagendeerde dossiers, maakt behandeladviezen, bewaakt voortgang en denkt mee over vernieuwende ideeën
 • Adviseert raads- en commissieleden over onder meer het gebruik van instrumenten of rechten
 • Adviseert ambtelijke organisatie en inwoners door het versterken van de verbinding tussen binnen en buiten, tussen griffie en raad en tussen griffie en ambtelijke organisatie
 • Leidt projecten op het gebied van veranderingen in werkwijze of begeleidt werkgroepen
 • Adviseert en ondersteunt (proactief) werkgroepen van de gemeenteraad, waaronder de klankbordgroep Leeragenda Sociaal domein en het platform H10-Jeugd
 • Verzorgt het beheer van de portfolio’s van raads- en commissieleden, waaronder geloofsbrieven en allerhande zaken rondom de rechtspositie van raadsleden
 • Verzorgt het beheer van de fractievergoedingen, waaronder de uitbetaling van voorschotten en het (doen) controleren van de verantwoordingen.

Over de afdeling

Zoetermeer en de griffie

De gemeente Zoetermeer is een aantrekkelijke organisatie om voor te werken met een modern personeelsbeleid. Dat geldt daarmee ook voor de griffie die voor de gemeenteraad werkt. De raad van Zoetermeer bestaat uit 39 raadsleden en vertegenwoordigt de Zoetermeerse inwoners, stelt het beleid in hoofdlijnen vast, beslist hoe het geld besteed wordt en controleert het college van burgemeester en wethouders.


De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de raadscommissies en de verschillende werkgroepen in al hun ambities en werkzaamheden. Bij de griffie werken negen personen onder leiding van de raadsgriffier. De griffiemedewerkers zijn bij alle vergaderingen aanwezig, bereiden deze voor en maken tijdens vergaderingen de besluitenlijsten. Ook adviseert en ondersteunt de griffie de gemeenteraad als het gaat om het betrekken van inwoners van Zoetermeer bij de lokale politiek. De griffie functioneert als schakel (intermediair) tussen de raad enerzijds en het college, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie van de gemeente anderzijds

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad