Je kunt solliciteren tot en met 29-03-2023

Raadsadviseur / Commissiegriffier

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 11
  • Salaris (max) €5372,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

In het verlengde van de eindverantwoordelijkheid van de raadsgriffier gaat de raadsadviseur taken uitoefenen in het kader van de Gemeentewet, waarin het bijstaan van de gemeenteraad en commissies bij de uitoefening van de taak, centraal staat. De centralere rol die het presidium speelt in de agendering en planning van de politieke besluitvorming vereist een stevige advisering door de griffie. Van onze toekomstige raadsadviseur verwachten we een anticiperende opstelling in dit proces naar verdere kwaliteitsverbetering.

Wat staat je te wachten als raadsadviseur / commissiegriffier bij gemeente Zoetermeer?

  • Je adviseert en ondersteunt de commissievoorzitter en commissieleden van diverse commissies, waaronder primair de commissie Samenleving, door bijvoorbeeld annotaties te maken. Daarbij ken je de context van de geagendeerde dossiers, maak je behandeladviezen voor het presidium o.b.v. kwaliteit en besluitrijpheid van stukken, bewaakt de voortgang en brengt vernieuwende ideeën voor de wijze van vergaderen
  • Je adviseert en ondersteunt de commissievoorzitter en commissieleden van de Auditcommissie door o.a. te zorgen voor de correcte voorbereiding/afhandeling van commissievergaderingen en contactpersoon te zijn voor de accountant. Je bent bekend met de geagendeerde dossiers, maakt behandeladviezen en bewaakt de voortgang
  • Je adviseert raads- en commissieleden over het gebruik van instrumenten of rechten
  • Je versterkt de verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, de ambtelijke organisatie en inwoners, tussen griffie en raad en tussen griffie en ambtelijke organisatie
  • Je leidt projecten op het gebied van veranderingen in werkwijze of begeleidt werkgroepen. Je adviseert en ondersteunt werkgroepen van de gemeenteraad, waaronder de klankbordgroep Leeragenda Sociaal domein
  • Je verzorgt het beheer van de portfolio’s van raads- en commissieleden, waaronder geloofsbrieven en allerhande zaken rondom de rechtspositie van raadsleden
  • Je overziet het beheer van de fractievergoedingen, waaronder de uitbetaling van voorschotten en het controleren van de verantwoordingen

Over de afdeling

Zoetermeer en de griffie De gemeente Zoetermeer is een aantrekkelijke organisatie om voor te werken met een modern personeelsbeleid. Dat geldt daarmee ook voor de griffie die voor de gemeenteraad werkt. De raad van Zoetermeer bestaat uit 39 raadsleden en vertegenwoordigt de Zoetermeerse inwoners, stelt het beleid in hoofdlijnen vast, beslist hoe het geld besteed wordt en controleert het college van burgemeester en wethouders. De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de raadscommissies en de verschillende werkgroepen in al hun ambities en werkzaamheden. Bij de griffie werken negen personen onder leiding van de raadsgriffier. De griffiemedewerkers zijn bij alle vergaderingen aanwezig, bereiden deze voor en maken tijdens vergaderingen de besluitenlijsten. Ook adviseert en ondersteunt de griffie de gemeenteraad als het gaat om het betrekken van inwoners van Zoetermeer bij de lokale politiek. De griffie functioneert als schakel (intermediair) tussen de raad enerzijds en het college, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie van de gemeente anderzijds

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.