Je kunt solliciteren tot en met 30-04-2020

Senior Jurist

 • Diploma: Master/doctoraal
 • 36 uur per week
 • Schaal: 11
 • Salaris (max) €5067,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Als senior Jurist bij de Gemeente Zoetermeer heb je maatschappelijke impact. Je houdt je bezig met (regionale) integrale handhavingsacties, het sluiten van (horeca) panden, ondermijning en andere (soms bestuurlijk gevoelige) zaken op gebied van handhaving. Denk je dit is mij op het lijf geschreven. Solliciteer dan!

De werkzaamheden

Primair ben je de behandelaar van (zeer) complexe handhavingszaken op het gebied van de APV, bijzondere wetten (o.a. Drank-en Horecawet, Opiumwet) en Openbare orde en veiligheid. Daarnaast ben je goed in staat juridisch te adviseren over Wabo-vraagstukken. Bij ingewikkelde, vaak bestuurlijk gevoelige materie zorg jij binnen de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) voor de feilloze juridische uitvoering, ondersteuning en advisering. Je neemt de regie in de afstemming met betrokken partijen. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt het bevoegd gezag. Voor je collega’s ben je een echte sparringpartner en vraagbaak. Je geeft adviezen over de uitvoerbaarheid of handhaafbaarheid van regels en je denkt mee in de verbetering van het werkproces handhaving. 

Je taken/ verantwoordelijkheden
je geeft juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij dossiers op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van het Omgevingsrecht (Wabo) en bijzondere wetten (zoals Algemeen Plaatselijke Verordening, Drank- en Horecawet en Openbare orde vraagstukken), waarbij het zwaartepunt op de bijzondere wetten ligt;

 • je toetst aan wet- en regelgeving ter bepaling of sprake is van een overtreding
 • je stelt complexe gedoogbeschikkingen, waarschuwingsbrieven, vooraankondigingen, spoedbestuursdwang besluiten, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en invorderingsbesluiten op
 • je behandelt zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling
 • je vertegenwoordigt zelfstandig in rechte bij de externe commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • je pleegt overleg met handhavingsinstanties en ketenpartners
 • je bewaakt afstemming gemeentelijke regelgeving (beleid) en verordeningen
 • je levert input op door VVH en andere afdelingen op te stellen gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen inzake de handhaafbaarheid hiervan
 • je fungeert als juridische vraagbaak binnen VVH op gebied van handhaving
 • je bent juridisch aanspreekpunt voor de inspecteurs bouw- en woningtoezicht en de toezichthouder openbare ruimte
 • je bent gesprekspartner in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar;
 • je stelt informerende notities op voor de bestuurder en het college
 • je ondersteunt bij implementatie, interpretatie en toepassing van complexe wet- en regelgeving en bij het opstellen van complexe juridische correspondentie en beschikkingen e.d.
 • je voert collegiale (lees)toets uit

Over de afdeling

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving bestaat uit 2 teams: het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid.

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (team VTH) is primair een uitvoeringsgericht team. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van vergunningverlening, het houden van (bouw)toezicht en de juridische handhaving van het overtreden van wet- en regelgeving binnen de fysieke leefomgeving.

Het team Openbare Orde en Veiligheid (team OOV) is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en bestuursondersteuning ten aanzien van veiligheid en openbare orde in de stad. Binnen OOV is ook het team Handhaving gepositioneerd dat zich bezig houdt met het toezicht op de openbare ruimte etc.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad