Je kunt solliciteren tot en met 06-06-2022

Voorzitter en leden commissie bezwaarschriften

  • 4 uur per week
  • Salaris (max) €nvt
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

De onafhankelijke adviescommissie bezwaar en beroep (Sociaal Domein) van de gemeente Zoetermeer heeft de taak om de burgemeester en wethouders te voorzien van advies over te nemen beslissingen op bezwaarschriften op het gebied van de Participatiewet, Jeugdwet, Schuldhulpverlening, Wmo en daaraan verwante regelgeving.

De commissie bestaat uit een voorzitter en 3 leden. Tijdens hoorzittingen worden steeds drie leden ingeroosterd, één (plaatsvervangend) voorzitter en 2 leden. Elk lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en deze benoeming kan eenmaal met vier jaar worden verlengd. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat, bestaande uit juristen van het team Juridische Zaken. In verband met de beëindiging van de benoemingsperiode ontstaan vacatures voor een voorzitter en drie leden.

Als commissielid of voorzitter ben je medeverantwoordelijk voor objectieve en transparante adviezen over bezwaarschriften in het kader van de algemene wet bestuursrecht. Van de voorzitter wordt daarnaast ook een regisserende rol verwacht, zowel voor, tijdens, als na de hoorzittingen. In beide rollen worden allround inzetbaarheid en adequate en actuele kennis verwacht.

Momenteel vinden eenmaal per maand, op dinsdagavond vanaf 18.00 uur,  de hoorzittingen plaats in het stadhuis van Zoetermeer. De leden worden in wisselende samenstelling ingeroosterd. Ieder lid wordt in een kalenderjaar ongeveer 9 maal ingeroosterd. De bezwaardossiers worden momenteel nog op papier toegezonden. In de toekomst zal onderzocht worden of de dossiers digitaal beschikbaar gesteld kunnen worden.

Over de afdeling

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een beleidsteam en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.